Předpisy internetového obchodu

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Internetový obchod dostupný na elektronické adrese https://jeger.com/cz provozuje společnost Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Vratislav-Fabrycznu ve Vratislavi, IX. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Kontaktní údaje:
  1. Poštovní adresa (vyřizování stížností): Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce
  2. E-mail: cesko@jeger.com
  3. Telefonní kontakt: 887 71 71 04 (cena hovoru dle tarifu operátora)
  4. Úřední hodiny: 8:00 – 18:00 pondělí až pátek
 3. Oznámení, reklamy, ceníky a další informace o zboží uvedené na stránkách internetového obchodu, zejména jeho popisy, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník.
 4. Pojmy použité v těchto podmínkách je třeba chápat jako:
  1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, se kterou může být uzavřena Kupní smlouva.
  2. Spotřebitel – v souladu s článkem 221 zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanského zákoníku fyzická osoba, která činí s Prodávajícím právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
  3. Účet – účet Zákazníka v Internetovém obchodě, který umožňuje Zákazníkovi využívat další služby. V rámci Účtu jsou uloženy adresní údaje poskytnuté Zákazníkem, které umožňují doručení objednaného Zboží, přístup k historii objednávek a přístup k dalším službám.
  4. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává hospodářskou nebo profesní činnost a činí právní úkony přímo související s její hospodářskou nebo profesní činností.
  5. Podnikatel v oblasti práv spotřebitele – fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu kupní smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
  6. RODO – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L č. 119 ze dne 4. května 2016).
  7. Internetový obchod (dále také "Obchod") – internetový obchod provozovaný na elektronické adrese https://jeger.com/cz
  8. Prodávající/poskytovatel služeb – Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Vratislav – Fabrycznu ve Vratislavi, IX obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, hlavní adresa podnikání (adresa pro doručování): Podgórne 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
  9. Zboží – výrobek dostupný v Internetovém obchodě, který je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
  10. Trvanlivost – schopnost Zboží zachovat si své funkce a vlastnosti při běžném používání.
  11. Kupní smlouva – Smlouva o prodeji na dálku uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
  12. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která využívá služeb poskytovaných elektronicky.

§ 2 Typy a rozsah elektronicky poskytovaných služeb

 1. Služby poskytované poskytovatelem služeb elektronicky:
  1. Účet – služba spočívající v tom, že Zákazníkovi je poskytnuta možnost registrace účtu v Internetovém obchodě, podrobně popsaná v § 5 těchto Obchodních podmínek. Služba je poskytována bezplatně.
  2. Objednávky – služba zpřístupnění možnosti podávání objednávek Zákazníkovi za účelem uzavírání smluv na dálku, podrobně popsaná v § 6 těchto Pravidel.
  3. Připomenutí hesla – služba, která umožňuje zákazníkovi vygenerovat nové heslo k účtu. Pro vytvoření nového hesla by měl Uživatel přejít na kartu "Přihlášení", kliknout na tlačítko "Zapomenuté heslo" , poté zadat e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko "Obnovit heslo". Systém obchodu poté zobrazí informaci, že na zadanou e-mailovou adresu bylo odesláno nové heslo. Služba je poskytována zdarma.

§ 3 Podmínky poskytování elektronických služeb

 1. Poskytovatel služeb zajistí provoz jím používaného systému ICT tak, aby příjemce služeb mohl službu kdykoli bezplatně ukončit.
 2. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným Objednatelem a Poskytovatelem služeb jsou následující:
  1. vlastnictví počítače, notebooku nebo jiného zařízení s přístupem k internetu,
  2. přístup k elektronické poště a aktivní e-mailový účet,
  3. internetový prohlížeč: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari ve verzi z posledních 12 měsíců,
  4. povolte ve svém internetovém prohlížeči soubory cookie a JavaScript,
  5. doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů nebo vyšší.
 3. Poskytovatel služeb zajistí bezpečnost přenosu dat přenášených v internetovém obchodě pomocí protokolu SSL.
 4. V důsledku technologických změn se mohou výše uvedené technické požadavky změnit, zejména může dojít k nahrazení stávajícího softwaru vyšší verzí.
 5. Používání webových stránek internetového obchodu probíhá prostřednictvím datového komunikačního systému, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí.
 6. V případě korespondence přijaté e-mailem je nutné mít aktivní e-mailový účet a v případě příloh dodaných s e-mailem program, který podporuje daný typ souborů, zejména: pdf, doc, docx.
 7. Zákazník, který používá Internetový obchod, je povinen:
  1. používat Obchod v souladu s jeho účelem a zdržet se poskytování protiprávního obsahu,
  2. používat veškeré materiály dostupné v Obchodě pouze pro své vlastní účely,
  3. nepodnikat v rámci Obchodu činnosti spočívající v zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spamu),
  4. nepodnikat akce, které porušují blaho třetích osob, obecně uznávané společenské normy nebo které jsou v rozporu s dobrými mravy,
  5. neprovádět žádné programátorské nebo hackerské činnosti, včetně provádění jakýchkoli změn zdrojového kódu webových stránek,
  6. nezpřístupňovat údaje potřebné pro přihlášení k účtu v internetovém obchodě neoprávněným osobám. Důsledky zpřístupnění údajů uvedených v předchozí větě neoprávněným osobám nese zákazník,
  7. neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, poskytnuté v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, smlouvy o obsluze účtu a dalších elektronicky poskytovaných služeb.
 8. Poskytovatel služeb prohlašuje, že k elektronickému poskytování služeb používá mechanismus souborů cookie. Podrobné informace v tomto ohledu jsou uvedeny v záložce "Zásady ochrany osobních údajů".

§ 4 Informace o specifických rizicích spojených s využíváním služeb poskytovaných poskytovatelem služeb elektronicky klienty

 1. Poskytovatel služeb upozorňuje zejména na skutečnost, že poskytování služeb elektronickými prostředky s sebou nese rizika na straně příjemce služeb jako uživatele využívajícího internet.
 2. Mezi hlavní rizika spojená s používáním internetu patří:
  1. možnost obdržení spamu, tj. nevyžádaných reklamních (komerčních) informací zasílaných e-mailem,
  2. přítomnost a fungování malwaru, včetně: počítačových virů, tj. specifického softwaru, který je po spuštění schopen infikovat soubory samoreplikujícím se způsobem, aniž by si toho uživatel všiml,
  3. přítomnost a fungování e-mailových červů (worms), tj. škodlivého softwaru schopného samoreplikace; e-mailový červ je destruktivní útok na síť spočívající ve shromáždění všech e-mailových adres přítomných v místním programu (například MS Outlook) a odeslání stovek e-mailů, které obsahují červa v neviditelné příloze,
  4. možnost spywaru, tj. softwaru, který sleduje online aktivity uživatele a instaluje se bez jeho vědomí, souhlasu nebo kontroly,
  5. možnost být vystaven prolomení nebo phishingu, tj. v kontextu IT se phishingem rozumí technikaprolomení zabezpečení používaná k získání osobních a důvěrných informací za účelem krádeže identity prostřednictvím zasílání falešných e-mailů, které vypadají klamavě,
  6. pirátství je termín, kterým softwaroví piráti označují software, z něhož byla odstraněna ochrana proti kopírování a který byl zpřístupněn na internetu, odkud si jej lze stáhnout,
  7. sniffing je neautorizovaný odposlech, jiný než spadající pod pojmy cracking a phishing, který zahrnuje použití snifferu, tj. počítačového programu, jehož úkolem je zachytit a případně analyzovat data proudící po síti,
  8. kryptoanalytické činnosti, tj. hledání slabých míst v kryptografickém systému, a tím umožnění jeho prolomení nebo obejití,
  9. možnost vystavení jinému nežádoucímu nebo škodlivému softwaru, který provádí činnosti, které zákazník nezamýšlel a které nespadají do rozsahu výše uvedených definic, pod následujícími názvy: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
 3. Aby se zákazník těmto rizikům vyhnul, měl by si do počítače nebo zařízení, kterým se připojuje k internetu, nainstalovat antivirový program. Tento program by měl být neustále aktualizován. Dále se doporučuje, aby zákazník využívající elektronicky poskytované služby měl aktivovaný firewall, neotevíral přílohy e-mailů neznámého původu a pravidelně kontroloval celý systém antivirovým programem.
 4. Jakékoli neobvyklé signály fungování stránek internetového obchodu, zejména odlišný vzhled stránek internetového obchodu, nevídané zprávy, zprávy, obrázky atd., bez předchozího upozornění poskytovatele služeb příjemcům služeb na možnost takových událostí, mohou znamenat pokus o protiprávní jednání třetích osob. Za takových okolností Poskytovatel služby doporučuje, aby bylo používání webových stránek internetového obchodu okamžitě přerušeno a aby byl Poskytovatel služby informován.

§ 5 Účetní služby

 1. Uživatel získá přístup k účtu po jeho registraci. V rámci Účtu může zákazník zadávat, upravovat nebo mazat údaje, prohlížet historii zadaných objednávek a využívat další funkce v rámci Účtu.
 2. Pro registraci Účtu zadejte svou e-mailovou adresu v záložce "Registrovat", nastavte si přihlašovací heslo, přečtěte si pravidla Obchodu a pravidla týkající se zpracování osobních údajů a poté klikněte na tlačítko "Zaregistrovat se".
 3. Po dokončení výše uvedených kroků je na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu zasláno potvrzení o dokončení registrace spolu s pokyny pro přihlášení k účtu. Dokončení registrace Účtu znamená, že Zákazník uzavírá s Poskytovatelem služeb smlouvu o poskytování služeb týkajících se Účtu. Tato služba je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.
 4. Přihlášení k účtu se provádí prostřednictvím karty "Přihlásit" po zadání e-mailové adresy, hesla a kliknutí na tlačítko "Přihlásit".
 5. Poskytovatel služeb nezpracovává hesla zákazníků v systému ICT obchodu. V případě ztráty hesla je možné vygenerovat nové heslo prostřednictvím služby "Zapomněli jste heslo?", která je k dispozici na kartě "Přihlášení".
 6. Zákazník je oprávněn provádět změny údajů, které uvedl při registraci účtu. Za tímto účelem by se měl přihlásit k účtu a upravit údaje na kartě "Můj účet". Úprava a oprava údajů je možná také prostřednictvím e-mailu na adresu: cesko@jeger.com nebo telefonicky na čísle: 887 71 71 04.
 7. Zákazník může smlouvu o poskytování služeb týkajících se vedení účtu vypovědět s okamžitou platností kdykoli a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení o záměru v elektronické podobě na adresu: cesko@jeger.com a písemně na následující adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce. K výmazu účtu dochází okamžitě a znamená ukončení smlouvy o poskytování služeb týkajících se účtu ze strany zákazníka.
 8. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování služeb týkajících se vedení účtu kdykoli vypovědět se 14 denní výpovědní lhůtou, a to pouze z oprávněných důvodů, mezi které patří zejména:
  1. změny platných právních předpisů, které mají přímý vliv na možnost poskytování služeb týkajících se účtu nebo smluv uzavřených na dálku,
  2. porušení ustanovení obchodních podmínek ze strany zákazníka, jakož i používání internetového obchodu zákazníkem způsobem, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo zásadami společenského soužití,
  3. změny v poskytování služeb v důsledku technologických změn,
  4. nečinnost Zákazníka v Internetovém obchodě a nepřihlášení se k Účtu po dobu minimálně 3 let, což souvisí s ochranou osobních údajů,
  5. uzavření nebo likvidace Internetového obchodu.
 9. Ukončení smlouvy o poskytování služeb týkajících se účtu ze strany poskytovatele služeb se provede zasláním příslušného prohlášení vůle klienta na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu nebo písemně na adresní údaje klienta.

§ 6 Služba zadávání veřejných zakázek

 1. Zákazník může objednávat Zboží dostupné v nabídce Internetového obchodu 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
 2. Pro zadání objednávky je třeba vybrat Zboží a potvrdit výběr kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku".
 3. Pomocí možností dostupných v nákupním košíku může zákazník:
  1. aktualizovat obsah košíku snížením, zvýšením nebo úplným odstraněním Zboží z košíku,
  2. provést objednávku kliknutím na tlačítko "Koupit a zaplatit".
 4. V dalším kroku se zákazník rozhodne, jakým způsobem provede objednávku. K dispozici jsou následující možnosti:
  1. přihlášení k účtu – možnost dostupná Zákazníkům, kteří mají status registrovaného uživatele internetového obchodu, pro přihlášení k účtu zadáme svou e-mailovou adresu, heslo a klikneme na tlačítko "Přihlásit se",
  2. registrace Účtu – možnost dostupná Zákazníkům, kteří nemají status registrovaného uživatele Internetového obchodu, pro registraci Účtu klikneme na tlačítko "Registrovat",
  3. jednorázový nákup bez registrace – Zákazník provede objednávku bez postupu registrace nebo přihlášení k Účtu.
 5. V objednávkovém formuláři je třeba uvést následující údaje nezbytné pro zpracování objednávky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 6. Během procesu objednávání, dokud Zákazník neklikne na tlačítko "Objednat a zaplatit", má Zákazník možnost upravit objednávku, zejména pokud jde o výběr Zboží, způsob dodání Zboží, formu platby, jakož i adresní údaje uvedené v objednávkovém formuláři.
 7. Pro vystavení faktury na DPH by měl Zákazník při nákupu informovat Prodávajícího, že Zboží nakupuje jako Podnikatel (plátce daně). Oznámení výše uvedených informací se provádí zaškrtnutím políčka "Chci vystavit fakturu na DPH" v objednávkovém formuláři a uvedením jména Podnikatele, IČO a adresních údajů.
 8. Po úplném vyplnění objednávky, zadání adresních údajů pro přepravu, výběru způsobu doručení a způsobu platby zákazník provede objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit".
 9. Podáním objednávky zákazníkem se rozumí podání nabídky prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky. Nabídka je pro Zákazníka závazná, pokud Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí.
 10. Po odeslání objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky zašle prodávající potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování. Okamžikem potvrzení objednávky k vyřízení je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Potvrzení, zpřístupnění, evidence a zajištění obsahu uzavřené Kupní smlouvy probíhá zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi obsahující potvrzení o uzavření Kupní smlouvy.

§ 7 Ceny zboží

 1. Ceny Zboží uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé – zahrnují daně včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
 2. Ceny nezahrnují náklady na doručení. Náklady na doručení závisí na způsobu doručení Zboží. Volba způsobu doručení se provádí během procesu objednávání. O celkové ceně včetně daní za Zboží, jakož i o nákladech na dodání a dalších nákladech, a nelze-li výši těchto nákladů určit – o povinnosti je uhradit, je Spotřebitel informován při objednávce a také v okamžiku, kdy Spotřebitel projeví vůli být Kupní smlouvou vázán.

§ 8 Platba za zboží

 1. Prodávající umožňuje výběr z následujících forem platby:
  1. platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,
  2. platba elektronickým převodem prostřednictvím systému PayU,
  3. platba na dobírku.
 2. Platbu bankovním převodem v měně PLN proveďte na uvedený bankovní účet mBank SA, č. účtu: 25 1140 1140 0000 4882 3400 1001 V názvu převodu uveďte číslo objednávky.
 3. V případě služby PayU poskytuje elektronickou platební službu společnost PayU S.A., se sídlem v Poznani, ulice Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000274399.
 4. Pokud je zvolena platba bankovním převodem nebo PayU, musí být platba provedena do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě volby platby na dobírku musí být platba uhrazena při převzetí zásilky.
 5. Pokud Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě stanovené Prodávajícím, Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě za uzavřenou Kupní smlouvu, o čemž bude Prodávající Zákazníka informovat písemně nebo e-mailem. Spolu s informací o dodatečné lhůtě k zaplacení Prodávající informuje Zákazníka o tom, že pokud stanovená lhůta uplyne neúčinně, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě neúčinného uplynutí dodatečné lhůty stanovené Prodávajícím k zaplacení uzavřené Kupní smlouvy doručí Prodávající Zákazníkovi písemné nebo elektronické prohlášení o odstoupení od Smlouvy na základě § 491 Občanského zákoníku.

§ 9 Dodání zboží

 1. Po připsání platby Prodávající připraví a odešle Zboží do 24 hodin od převzetí dodávky, pokud není v popisu daného Zboží uvedena jiná dodací lhůta.
 2. Prodávající doručuje Zboží v České republice prostřednictvím kurýrní společnosti DHL.
 3. Náklady na dodání Zboží nese výhradně Zákazník. Náklady na dodání jsou uvedeny při každém zadání objednávky a také v okamžiku, kdy Zákazník vyjádří svou vůli být vázán Kupní smlouvou.
 4. Zákazník je povinen si doručenou zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky daného typu. Pokud se před předáním zásilky ukáže, že zásilka je poškozená, měl by Zákazník odmítnout převzetí zásilky a uložit dopravci povinnost sepsat protokol obsahující stav zásilky. Pokud se po předání zásilky ukáže, že zásilka má poškození, které není při převzetí navenek patrné, dopravce zjistí stav zásilky na žádost Objednatele nahlášenou bezprostředně po zjištění poškození, a to do 7 dnů ode dne převzetí zásilky. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s vyzvednutím zásilky by měl Zákazník kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese: cesko@jeger.com

§ 10 Zboží, které není v souladu se smlouvou

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad, v souladu se smlouvou. Prodávající odpovídá spotřebiteli nebo podnikateli v oblasti práv spotřebitelů za nesoulad Zboží se smlouvou na základě zásad uvedených v ustanoveních zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a také v ustanoveních zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení knihy třetí hlavy XI kapitoly II.
 2. Zboží je v souladu se smlouvou, pokud zejména:
  1. jeho popis, povaha, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a ve vztahu ke zboží s digitálními prvky také jeho kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací,
  2. jeho vhodnost pro konkrétní účel, pro který je spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele potřebuje, což spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele oznámil prodávajícímu nejpozději při uzavření smlouvy a prodávající to akceptoval.
 3. Kromě toho, aby bylo zboží považováno za odpovídající smlouvě, musí:
  1. být vhodné pro účely, pro které se Zboží tohoto druhu obvykle používá, s ohledem na platné právní předpisy, technické normy nebo správnou praxi,
  2. se vyskytují v takovém množství a mají takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky také funkčnost a kompatibilitu, které jsou pro Zboží daného typu typické a které může Spotřebitel nebo Podnikatel v oblasti práv spotřebitelů rozumně očekávat s ohledem na povahu Zboží a veřejná ujištění učiněná Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, zejména v reklamě nebo na označení, ledaže Prodávající prokáže, že:
   • o dotyčném veřejném ujištění nevěděl a, rozumně soudě, ani vědět nemohl,
   • před uzavřením smlouvy bylo veřejné ujištění opraveno za podmínek a ve formě, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem,
   • veřejné ujištění neovlivnilo rozhodnutí spotřebitele nebo podnikatele v právních vztazích uzavřít smlouvu;
  3. být dodán v obalu, s příslušenstvím a s návodem, který lze rozumně očekávat od spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele,
  4. mít stejnou kvalitu jako vzorek nebo model, který obchodník spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitele poskytl před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu.
 4. Prodávající neodpovídá za nesoulad Zboží s kupní smlouvou v rozsahu uvedeném v § 10 odst. 3, pokud byl Spotřebitel nebo Podnikatel v oblasti práv spotřebitelů nejpozději při uzavření kupní smlouvy výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost Zboží odchyluje od požadavků na soulad s kupní smlouvou stanovených v § 10 odst. 3, a výslovně a samostatně nedostatek určité vlastnosti Zboží akceptoval.
 5. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou v důsledku nesprávné instalace Zboží, pokud:
  1. byla provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost,
  2. nesprávná instalace provedená Spotřebitelem nebo Podnikatelem na základě práv Spotřebitele byla způsobena chybami v návodu poskytnutém Prodávajícím nebo třetí osobou.
 6. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou existující v době jeho dodání a projevený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti Zboží stanovená Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší. Jakýkoli nesoulad Zboží se smlouvou, který vyšel najevo před uplynutím dvou let od dodání Zboží, se považuje za existující v době dodání Zboží, ledaže se prokáže opak nebo domněnku nelze uvést v soulad s povahou Zboží nebo povahou nesouladu Zboží se smlouvou.
 7. Prodávající se nemůže dovolávat uplynutí lhůty pro určení nesouladu Zboží se smlouvou uvedené v § 10.6, pokud tento nesoulad lstivě zatajil.
 8. Pokud Zboží není v souladu se smlouvou, může Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele požadovat opravu nebo výměnu.
 9. Prodávající může provést výměnu, pokud Spotřebitel nebo Podnikatel v oblasti práv spotřebitelů požaduje opravu, nebo Prodávající může provést opravu, pokud Spotřebitel nebo Podnikatel v oblasti práv spotřebitelů požaduje výměnu, pokud uvedení Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo Podnikatelem v oblasti práv spotřebitelů není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady Prodávajícího. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo by si vyžádala nadměrné náklady Prodávajícího, může Prodávající odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou.
 10. Při posuzování nepřiměřených nákladů Prodávajícího se přihlíží ke všem okolnostem případu, zejména k významu nesouladu Zboží se smlouvou, k hodnotě vyhovujícího Zboží a k nadměrným obtížím pro Spotřebitele nebo Podnikatele v oblasti práv Spotřebitele, které vyplývají ze změny způsobu uvedení Zboží do souladu se smlouvou.
 11. Prodávající provede opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl Spotřebitelem nebo Podnikatelem na ochranu práv spotřebitelů informován o nesouladu s kupní smlouvou, a to bez zbytečného obtěžování Spotřebitele nebo Podnikatele na ochranu práv spotřebitelů, s přihlédnutím ke zvláštní povaze Zboží a účelu, pro který jej Spotřebitel nebo Podnikatel na ochranu práv spotřebitelů zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese Prodávající.
 12. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele je povinen dát Prodávajícímu k dispozici Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající si Zboží od Spotřebitele nebo Podnikatele s právy spotřebitele vyzvedne na své náklady.
 13. Pokud je Zboží smontováno dříve, než se zjistí, že Zboží není v souladu se smlouvou, je Prodávající povinen Zboží demontovat a po opravě nebo výměně znovu smontovat nebo to nechat provést na vlastní náklady.
 14. Pokud zboží není v souladu se smlouvou, může spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. Prodávající odmítl uvést Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 10.9 výše,
  2. Prodávající neuvedl Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 10.11 – 13 výše,
  3. nesoulad Zboží se smlouvou trvá i přesto, že se Prodávající pokusil uvést Zboží do souladu se smlouvou,
  4. nesoulad Zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití prostředků ochrany uvedených v § 10.8 – 13 výše,
  5. z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že Prodávající neuvede Zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele nebo Podnikatele v oblasti práv spotřebitelů.
 15. Prodávající vrátí spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitele částky dlužné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení vyjádření spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele o snížení ceny.
 16. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nepodstatný. Má se za to, že nesoulad Zboží se smlouvou je podstatný.
 17. Pokud se nesoulad týká pouze některého Zboží dodaného na základě smlouvy, může Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele odstoupit od smlouvy pouze ohledně tohoto Zboží a také ohledně jiného Zboží, které Spotřebitel zakoupil společně s nevyhovujícím Zbožím, pokud nelze rozumně očekávat, že Spotřebitel bude souhlasit s ponecháním pouze vyhovujícího Zboží.
 18. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy spotřebitele cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Zboží nebo dokladu o jeho vrácení.
 19. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele, pokud spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitele nezpůsobuje žádné náklady.
 20. Stížnost lze podat písemně na následující adresu: Global Point Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce nebo elektronicky na adresu: cesko@jeger.com. Reklamace by měla obsahovat údaje osoby, která reklamaci podává, uvedení nesouladu se smlouvou a žádost o způsob uvedení výrobku do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy.
 21. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11 Záruka pro podnikatele

 1. Záruční odpovědnost Prodávajícího za Zboží nebo nesoulad Zboží se smlouvou vůči Zákazníkovi, který je Podnikatelem, je vyloučena (právní základ: § 558 odst. 1 občanského zákoníku).

§ 12 Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

 1. Podrobné informace o mimosoudních postupech při vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, inspektorů zemské obchodní inspekce a na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Spotřebitel může využít následující mimosoudní orgány pro podávání stížností a zjednávání nápravy:
  1. požádat o řešení sporu vojvodského inspektora obchodní inspekce. Příslušným subjektem pro prodávajícího je Vojvodský inspektorát obchodní inspekce ve Vratislavi, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Vratislav http://wiih.ibip.wroc.pl/public/,
  2. podat návrh na projednání věci u stálého smírčího spotřebitelského soudu působícího při krajském inspektorátu obchodní inspekce,
  3. požádat o bezplatnou právní radu obecního nebo okresního spotřebitelského ombudsmana,
  4. využít bezplatnou právní pomoc poskytovanou na spotřebitelské lince 801 440 220 a 222 66 76 76, která je v provozu od pondělí do pátku od 8: 00 do 18: 00 hodin (cena hovoru dle tarifu operátora), nebo na e-mailové adrese: porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy ODR (online řešení sporů), která je k dispozici na této elektronické adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropská platforma ODR poskytuje spotřebitelům a podnikům jednotné místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy online a/nebo uzavřené smlouvy o poskytování služeb online. Prodávající zároveň připomíná, že e-mailová adresa pro kontakt je: cesko@jeger.com.
 4. U předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele je zřízeno kontaktní místo, které poskytuje spotřebitelům informace o záležitostech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pomoc je poskytována na telefonním čísle: 22 55 60 333 nebo na e-mailové adrese: kontakt.adr@uokik.gov.pl. S pracovníkem bodu je možné se setkat také osobně v sídle ÚOHS na adrese: Na adrese: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava.

§ 13 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel a podnikatel s právy spotřebitele, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v § 13 odst. 8 a odst. 9. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty.
 2. Prohlášení o odstoupení lze zaslat elektronicky na adresu: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit pomocí vzorového formuláře odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel. Použití výše uvedeného formuláře slouží jako pomůcka, není však povinné. Je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy učiněno e-mailem, prodávající potvrdí přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem.
 3. Začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:
  1. u smlouvy, v rámci jejíhož plnění prodávající dodává zboží a je povinen převést vlastnické právo k němu, od převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem určeným spotřebitelem,
  2. u smlouvy, jejímž předmětem je více zboží, které je dodáváno odděleně, po částech nebo po částech – od převzetí posledního zboží, části nebo partie.
 4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. Pokud spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.
 5. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy spotřebitele všechny platby, které Spotřebitel nebo Podnikatel s právy spotřebitele uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele nebo Podnikatele s právy spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Prodávající může zadržet vrácení plateb do doby, než obdrží vrácené Zboží.
 6. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel nebo podnikatel v oblasti práv spotřebitelů, pokud spotřebitel nebo podnikatel v oblasti práv spotřebitelů výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nebo podnikateli v oblasti práv spotřebitelů nevzniká žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli nebo Podnikateli v oblasti práv spotřebitelů, že si zboží vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele nebo Podnikatele v oblasti práv spotřebitelů, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nebo Podnikatel v oblasti práv spotřebitelů nepředloží doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 7. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele je povinen vrátit zboží prodávajícímu nebo je předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne sám. Stačí, když zboží zašle zpět před uplynutím této lhůty. Zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Chomicza 1, 50-080 Nowa Wieś Wrocławska.
 8. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 9. Pokud spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen nahradit spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitele dodatečné náklady, které mu vznikly.
 10. Nelze-li zboží vzhledem k jeho povaze vrátit poštou obvyklým způsobem, informuje prodávající spotřebitele a podnikatele v oblasti práv spotřebitelů o nákladech na vrácení zboží na internetových stránkách internetového obchodu.
 11. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku používání zboží nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 12. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na spotřebitele a podnikatele na práva spotřebitelů, pokud jde o smlouvy:
  1. při poskytování služeb, kdy prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele a podnikatele s právy spotřebitele, který byl před provedením služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  2. kdy předmětem plnění je neprefabrikované zboží zhotovené podle specifikace Spotřebitele a Podnikatele v právu Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  3. v nichž je předmětem plnění zboží dodané v uzavřeném obalu, který po otevření nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen,
  4. kdy je předmětem plnění zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jiným zbožím,
  5. v nichž spotřebitel a obchodník s právy spotřebitelů výslovně požádal prodávajícího o návštěvu za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytuje služby navíc k těm, které spotřebitel a obchodník s právy spotřebitelů požadoval, nebo zboží jiné než náhradní díly nezbytně použité při provádění opravy nebo údržby; právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na spotřebitele a obchodníka s právy spotřebitelů, pokud jde o dodatečné služby nebo zboží,
  6. v případě dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a podnikatele v oblasti práv spotřebitelů před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

§ 14 Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

 1. Stížnosti týkající se elektronicky poskytovaných služeb lze podávat e-mailem na adresu: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.
 2. Stížnost by měla obsahovat předmět stížnosti a důvody stížnosti, jakož i kontaktní údaje osoby, která stížnost podává (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa).
 3. Poskytovatel služeb odpoví na podanou stížnost neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od jejího obdržení, a to zasláním odpovědi v souladu se způsobem, který si klient zvolil.

§ 15 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů je společnost Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Vratislav – Fabryczna ve Vratislavi, IX. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Správce údajů lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: cesko@jeger.com nebo písemně na adrese: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.
 3. Účely, právní základ a doba uchovávání osobních údajů:
  1. za účelem poskytnutí služby Účet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b RODO), a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků,
  2. za účelem uzavření a plnění kupních smluv, (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b RODO), po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající době promlčení nároků,
  3. za účelem splnění daňových povinností podle daňových předpisů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c RODO), a to po dobu uchovávání stanovenou daňovými předpisy,
  4. za účelem plnění účetních povinností podle zákona o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c RODO), a to po dobu uchovávání stanovenou účetními předpisy,
  5. za účelem vymáhání nebo obrany proti nárokům, což je oprávněný zájem správce (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f RODO), a to po dobu odpovídající promlčecí době nároků.
 4. Správce údajů může zpracovávat následující osobní údaje:
  1. za účelem uzavření a plnění smlouvy budou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, název podnikatele, DIČ, číslo bankovního účtu,
  2. pro účely registrace účtu se zpracovává e-mailová adresa,
  3. za účelem plnění daňových povinností se zpracovávají údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  4. za účelem plnění účetních povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  5. za účelem uplatnění nároků nebo obrany proti nim jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 5. Správce nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků jiným subjektům, s výjimkou:
  1. kurýrních společností, které provádějí přepravu zásilek jménem Správce,
  2. bankám v případě potřeby provedení zúčtování,
  3. subjektů, které provádějí elektronické platby,
  4. oprávněným státním orgánům, zejména Policii ČR, Státnímu zastupitelství, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.
 6. Osobní údaje zákazníků mohou být dále zpřístupněny zpracovatelům pověřeným Správcem a jeho jménem na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb uvedených ve smlouvě Správci, jako jsou IT služby, hostingové služby.
 7. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné. Nutnost poskytnout údaje nastává v následujících případech:
  1. uzavření smlouvy na dálku. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek nemožnost uzavření takové smlouvy,
  2. registrace účtu, je nutné poskytnout údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři. Neposkytnutí těchto údajů znemožní registraci Účtu,
  3. z důvodu zákonných povinností správce. Mezi tyto povinnosti patří zpracování osobních údajů za účelem plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetnictví. Pokud údaje nebudou poskytnuty, bude to mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.
 8. Každý subjekt údajů má právo na:
  1. na přístup ke svým osobním údajům (článek 15 RODO),
  2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO),
  3. na opravu (článek 16 RODO),
  4. na výmaz (článek 17 RODO),
  5. na omezení zpracování údajů (článek 18 RODO),
  6. na přenositelnost údajů (článek 20 RODO),
  7. vznést námitku (článek 21 RODO),
  8. kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, pokud fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním osobních údajů.
 9. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit. Žádost o uplatnění práv subjektu údajů lze podat e-mailem na adresu: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.
 10. Pokud správce po obdržení žádosti není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat žadatele na základě učiněného oznámení, vyžádá si od žadatele další informace.
 11. Na žádost bude odpovězeno do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, správce informuje osobu, která žádost podala, o důvodech tohoto prodloužení. Odpověď bude poskytnuta na e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána, a v případě žádostí zaslaných písemně bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou, která žádost podala, pokud z obsahu žádosti nevyplývá, že si osoba přeje obdržet zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.
 12. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ulice Stawki 2, 00-193 Varšava.

§ 16 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Obchodní podmínky jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách Internetového obchodu v záložce "Obchodní podmínky" ve formě, která umožňuje jejich získání, zaznamenání a reprodukci prostřednictvím datového komunikačního systému používaného Zákazníkem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek ze závažných důvodů, zejména v případě:
  1. změny platných právních předpisů, v jejímž důsledku je nutné upravit Obchodní podmínky tak, aby byly v souladu s právními předpisy,
  2. změn ve funkčnosti internetového obchodu, včetně zavedení nových služeb poskytovaných elektronickými prostředky, změn nebo ukončení stávajících služeb poskytovaných elektronickými prostředky,
  3. změny forem plateb, změny způsobu doručování, změny adresních údajů.
 4. Změny obchodních podmínek se nedotýkají zadaných nebo uskutečněných objednávek a uzavřených, plněných nebo realizovaných kupních smluv, na které se vztahují obchodní podmínky platné v den zadání objednávky zákazníkem. Prodávající zveřejní jednotné znění pravidel a předpisů na internetových stránkách obchodu s uvedením data účinnosti. Zákazníci, kteří si v internetovém obchodě zaregistrovali účet, budou o změně obchodních podmínek informováni prostřednictvím e-mailu. Oznámení o změně pravidel se uskuteční nejpozději 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny pravidel. Změněné předpisy jsou závazné pro Zákazníka, který si zaregistroval Účet, který nevypoví smlouvu o poskytování služeb týkajících se Účtu do 14 kalendářních dnů ode dne doručení e-mailu o změně předpisů.
 5. Ve věcech neupravených tímto nařízením se použijí ustanovení obecně platného polského práva, zejména zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů 2020, položka 344), zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Sbírka zákonů. z roku 2023, položka 1610, 1615, 1890, 1933), zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2023, položka 2759), zákon ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sbírka zákonů z roku 2016, položka 1823) a další příslušná ustanovení obecně platného práva.
 6. Obrázky Zboží, jakož i další materiály, zejména texty, grafika, zveřejněné na webových stránkách Obchodu jsou majetkem Prodávajícího nebo jím byly použity se souhlasem třetích osob, které k nim mají autorská práva, a jsou chráněny zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských a souvisejících právech (Sbírka zákonů z roku 2022, položka 2509).
 7. Tato pravidla jsou účinná od 08.04.2024.
Thumb image Large image
Počkejte

Počkejte