Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento dokument představuje Zásady ochrany osobních údajů společnosti Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, která definuje pravidla provozování Internetového obchodu a pravidla týkající se zpracování osobních údajů.
 2. Aby byla zajištěna integrita a důvěrnost údajů, zavedl Správce postupy umožňující přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k úkolům, které plní. Správce používá organizační a technická řešení k tomu, aby veškeré operace s osobními údaji byly evidovány a prováděny pouze oprávněnými osobami.
 3. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky společností Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/EC (General Data Protection Regulation), známá také jako RODO.

§ 2 Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Global Point sp. z o.o. komanditní společnost, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wroclaw - Fabryczna ve Wroclawi, IX ekonomické oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání: Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55 -040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Správce údajů lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: sklep@jeger.pl nebo písemně na následující adrese: Global Point sp. z o.o. komanditní společnost, adresa: Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

§ 3 Cíle, právní základ a doba uchovávání údajů

ÚČET ONLINE OBCHOD

S ohledem na registraci Účtu v E-shopu poskytuje Zákazník osobní údaje pro umožnění registrace Účtu, zejména je to jméno, příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo a v případě U zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je uveden i název Podnikatele (název firmy) a daňové identifikační číslo NIP. Tyto údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 1. pro vedení účtu v internetovém obchodě, který vám umožňuje zadávat objednávky, aniž byste museli vyplňovat objednávkový formulář dostupný při každém zadání objednávky, prohlížet si historii nákupů a využívat další funkce dostupné v internetovém obchodě. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO, tedy nezbytnost plnění smlouvy v souvislosti s registrací Účtu v Internetovém obchodě,
 2. uplatňování nebo bránění nároků, což je oprávněný zájem Správce, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné si zaregistrovat Účet v Internetovém obchodě.

UZAVŘENÍ A UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

Zákazník poskytuje v rámci procesu zadávání objednávky své osobní údaje za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, zejména jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, název Podnikatele (název firmy) a daňové identifikační číslo NIP. Tyto údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 1. plnění uzavřené kupní smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO, tedy nezbytnost plnění kupní smlouvy,
 2. vystavování a uchovávání faktur a účetních dokladů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) DPA, tedy nutnost splnit zákonnou povinnost správce údajů,
 3. uplatňování nároků nebo obrana proti nim, což je oprávněný zájem Správce, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zadání objednávky v internetovém obchodě.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou zpracovávány pro následující účely:

 1. odpovědět na položenou otázku a právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. oprávněný zájem správce údajů,
 2. v závislosti na obsahu sdělení podniknout kroky na žádost osoby před uzavřením příslušné smlouvy a právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DPA, tj. nutnost přijmout opatření před uzavřením smlouvy,
 3. stanovení, obhajoba a také obhajování nároků, které mohou vzniknout v rámci vztahu mezi osobou a správcem údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tedy oprávněný zájem sledovaný ovladač.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro kontaktování Správce údajů.

FUNKCE OPUŠTĚNÉHO KOŠÍKU

Osobní údaje budou zpracovávány v případě nedokončených nákupů, což je oprávněný zájem Správce, tedy zajištění efektivního marketingu a reklamy na produkty nabízené Prodávajícím. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO. Údaje budou zpracovávány, dokud nebude vznesena námitka.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Správce zpracovává osobní údaje osob navštěvujících profily spravované Správcem na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Údaje jsou zpracovávány v souvislosti s provozem profilu, mimo jiné za účelem informování návštěvníků profilu o aktivitách Správce a propagaci různých akcí a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tedy oprávněný zájem Správce na propagaci vlastní značky.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro využívání funkcí profilů správce údajů na sociálních sítích.

§ 4 Doba uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, zejména:
  1. osobní údaje zpracovávané z důvodu vyřizování kontaktního formuláře - po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazů a dále za účelem zjištění, prošetření nebo obhajoby případných nároků v souladu s promlčecí lhůtou těchto nároků,
  2. osobní údaje zpracovávané z důvodu potřeby plnění smlouvy nebo vyřízení žádosti – po dobu jednání předcházející uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby s ohledem na údaje uvedené v žádosti o návrh popř. po dobu plnění smlouvy, jakož i po dobu promlčení nároků ze zákona,
  3. osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce – dokud nebude účinně vznesena námitka podaná podle článku 21 RODO,
  4. osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním právních povinností Správce – po dobu vyžadovanou právními předpisy, včetně daňových zákonů, zákona o účetnictví,
  5. osobní údaje zpracovávané v souvislosti s používáním stránek sociálních sítí Správcem – po dobu existence profilu na konkrétní stránce sociální sítě,
  6. osobní údaje zpracovávané v souvislosti s určením, šetřením nebo obranou proti nárokům – až do uplynutí promlčecí doby.

§ 5 Příjemci dat

 1. Správce nesdílí osobní údaje zákazníků s jinými subjekty, s výjimkou:
  1. kurýrní společnosti doručující zásilky jménem Správce,
  2. banky v případě, že je vyžadováno vyrovnání,
  3. subjekty, které zpracovávají elektronické platby, platební karty nebo Blik,
  4. pověřené státní orgány, zejména policie, státní zastupitelství, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.
 2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které podporují správce údajů v marketingových kampaních. Správce údajů v rámci svých marketingových aktivit využívá služeb třetích stran, které využívají cookies nebo obdobné technologie v Internetovém obchodě. Katalog těchto subjektů je podrobně uveden v § 4 Zásad používání souborů cookie.
 3. Osobní údaje zákazníků mohou být dále jménem a na příkaz Správce zpřístupněny zpracovatelům na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb uvedených ve smlouvě správci. , jako jsou IT služby, hostingové služby a právní služby.

§ 6 Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup – to znamená, že má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a může získat tyto informace: účely zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, dobu uchovávání údajů nebo kritéria pro její určení, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování (článek 15 RODO),
  2. Získat kopii údajů – získat kopii zpracovávaných údajů (článek 15(3) RODO),
  3. Opravit – požadovat opravu osobních údajů, které se ho týkají, které jsou nesprávné, nebo doplnění neúplných údajů (článek 16 RODO),
  4. vymazat – požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování (článek 17 RODO),
  5. omezit zpracování – požadovat omezení zpracování osobních údajů (článek 18 RODO), když:
   • subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů – po dobu, která správci umožňuje přesnost údajů ověřit,
   • zpracování je nezákonné a subjekt údajů namítá proti vymazání údajů tím, že požaduje omezení jejich použití,
   • správce již údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatnění nebo obhajobě nároku,
   • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů,
  6. na přenositelnost údajů – obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se jí týkají a které poskytl správci, a požadovat zaslání údajů jinému správci, pokud údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním uzavřené, a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky. Správce v takovém případě zašle osobní údaje Klienta ve formě souboru ve formátu csv, což je běžně používaný, strojově čitelný formát, který umožňuje odeslání přijatých údajů jinému správci (článek 20 RODO),
  7. vznést námitku – vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro legitimní účely správce z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, včetně profilování. Správce následně posoudí, zda existují platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, bude správce povinen ukončit zpracování pro tyto účely (článek 21 DPA).
 2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů Správce a informovat jej o tom, jaké právo a v jakém rozsahu ho chce uplatnit. Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat takto:
  1. e-mailem: office@jeger.com,
  2. Písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. komanditní společnost, Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.
 3. Pokud správce údajů po obdržení žádosti není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat žadatele na základě učiněného oznámení, vyžádá si od žadatele dodatečné informace.
 4. Na žádost bude odpovězeno do jednoho měsíce od data jejího obdržení. Bude-li nutné tuto lhůtu prodloužit, sdělí Správce žadateli důvody tohoto prodloužení. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost zaslána, a v případě žádostí zaslaných písemně bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou podávající žádost, pokud nebude obsah požadavku vyjadřuje přání dostávat zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.

§ 7 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, 00-193. Varšava.
 2. Kontakt s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů je možný:
  1. Poštou: Kancelář prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki Street 2, 00-193 Varšava,
  2. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. Telefonicky (horká linka Office): 606 950 000.

§ 8 Informace o požadavku/dobrovolnosti poskytnutí údajů

Poskytování údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné. Nutnost poskytnout data nastává v následujících případech:

 1. uzavření a plnění kupní smlouvy, neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek nemožnost takovou smlouvu uzavřít,
 2. registraci Účtu v Obchodě, neposkytnutí osobních údajů uvedených v registračním formuláři Účtu zabrání registraci a založení Účtu,
 3. z důvodu zákonných povinností správce, a takovou povinností je zpracování osobních údajů za účelem plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetní evidence. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.

§ 9 Předávání údajů do třetích zemí
(mimo Evropský hospodářský prostor)

V případě, že má zákazník registrovaný účet v internetovém obchodě a vloží vybraný produkt do nákupního košíku, ale z určitých důvodů transakci nedokončí, správce využije remarketingové aktivity v podobě funkce opuštěného košíku . V takové situaci zákazník obdrží e-mailovou zprávu obsahující stav nákupního košíku zákazníka a připomínku nedokončené transakce.

§ 10 Obnovení opuštěných nákupních košíků

 1. V případě, že má zákazník zaregistrovaný účet v internetovém obchodě a přidá vybraný produkt do nákupního košíku, ale z určitých důvodů transakci nedokončí, správce využije remarketingové aktivity ve formě funkce opuštěného košíku . V takové situaci Zákazník obdrží e-mailovou zprávu obsahující stav nákupního košíku Zákazníka a připomínku nedokončené transakce.
 2. Výše uvedené aktivity představují remarketingové aktivity ve formě funkce opuštěného nákupního košíku a jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, zpracování je nezbytné pro účely sledovaných oprávněných zájmů ze strany správce, tedy zajištění efektivního marketingu a reklamy produktů a služeb Prodávajícího.

Zásady souborů cookie

§ 1 Soubory cookie

 1. Internetový obchod používá mechanismus souborů cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ICT systém ukládá do ICT systému Uživatele (na počítači, telefonu, tabletu) při procházení Internetového obchodu a umožňují následnou identifikaci Uživatele v případě opětovného připojení k webovým stránkám Obchodu ze zařízení. (např. počítač, telefon, tablet), na kterém byly uloženy. Tyto soubory jsou určeny k zajištění správného fungování obchodu.
 2. Každá osoba navštěvující Internetový obchod, bez ohledu na to, zda je zákazníkem Obchodu nebo návštěvníkem, má možnost zvolit si rozsah použití technologie souborů cookie a následně udělit příslušný souhlas. V závislosti na zvoleném rozsahu použití mechanismu souborů cookie mohou být jeho prostřednictvím shromažďovány údaje o návštěvníkovi, například jak on nebo ona používá webovou stránku Internetového obchodu.
 3. Soubory cookie používané v internetovém obchodě nejsou škodlivé ani pro návštěvníka, ani pro koncové zařízení, které návštěvník používá.

§ 2 Právní základ pro používání souborů cookie

Právním základem pro používání statistických, marketingových cookies je souhlas osoby udělený v souladu s článkem 6(1)(a) RODO. Právním základem pro používání technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO, tedy když Správce zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb v rámci uzavírání nebo plnění smlouvy.

§ 3 Typy používaných souborů cookie

 1. Internetový obchod používá dva typy souborů cookie:
  1. Soubory cookie relace – jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud neskončí relace konkrétního prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale vymazány z paměti zařízení. Mechanismus cookies relace neumožňuje shromažďovat žádná data ani žádné důvěrné informace ze zařízení Uživatele,
  2. Trvalé soubory cookie – jsou uloženy v zařízení Uživatele a zůstávají zde, dokud nejsou smazány. Ukončením relace daného prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení Uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje stahovat žádná data ani jakékoli důvěrné informace ze zařízení Uživatele.
 2. Soubory cookie používané v internetovém obchodě:

Základní soubory cookie (6)

Potřebné soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek, tedy procházení nabídky, přihlašování do Účtu, provádění objednávek. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto souborů cookie.

Název souborů cookie Dodavatel Typ Datum vypršení platnosti
PrestaShop-# jeger.pl HTTP 20 dní
_acceptCookies jeger.pl HTTP 1 měsíc
_acceptTrackingCookies jeger.pl HTTP 1 měsíc
_acceptMarketingCookies jeger.pl HTTP 1 měsíc
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dní
YSC youtube.com HTTP relace

Statistické soubory cookie (3)

Statistické soubory cookie umožňují správci webu porozumět tomu, jak se různí uživatelé chovají na webu, a to shromažďováním a hlášením anonymních informací mimo jiné pomocí nástrojů poskytovaných službou Google Analytics.

Název souborů cookie Dodavatel Typ Datum vypršení platnosti
_ga jeger.pl HTTP 2 roky
_gid jeger.pl HTTP 1 den
_gat jeger.pl HTTP 1 den

Marketingové soubory cookie

Soubory cookie třetích stran, které zajišťují doručení funkcí nabízených třetí stranou, jako jsou marketingové nebo statistické funkce, prostřednictvím internetového obchodu.

Správce v rámci svých marketingových aktivit používá v Internetovém obchodě soubory cookie následujících subjektů:

Entita Služba / Odkaz na zásady ochrany osobních údajů
Google Ireland Google Ads, Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?gl=pl
YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Meta Platforms Ireland Limited Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/?locale=pl_PL&maybe_redirect_pol=false
Pinterest Europe Ltd https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
Technologie TikTok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

GOOGLE ADS

Web využívá remarketingové funkce, které jsou dostupné v rámci systému Google AdWords, který provozuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity, které Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa se v tomto ohledu zavazuje, že jsou založeny na jejím oprávněném zájmu na marketingu svých vlastních produktů a služeb.

Když navštívíte naše webové stránky, ve vašem zařízení je automaticky ponechán soubor cookie pro remarketing Google, který shromažďuje informace o vaší aktivitě na našich webových stránkách. S takto shromážděnými informacemi jsme schopni zobrazovat reklamy danému uživateli v rámci sítě Google v závislosti na chování uživatele na našem webu.

Pokud si nepřejete dostávat personalizované reklamy, můžete nastavení reklam spravovat přímo na webu Google: https://adssettings.google.com

Podrobnosti o tom, jak Google využívá data webových stránek, jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

GOOGLE TAG MANAGER

Tento web používá nástroje Správce značek Google od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Nástroj Správce značek Google se používá ke správě značek (označení) webových stránek prostřednictvím rozhraní. Používání Správce značek Google nezahrnuje ukládání souborů cookie ani shromažďování osobních údajů. Nástroj umožňuje provoz dalších značek, které mohou za určitých okolností shromažďovat data. Správce značek Google tato data nepoužívá. Pokud byla možnost ukládání deaktivována na úrovni domény nebo souboru cookie, bude to platit pro všechny měřicí značky implementované prostřednictvím Správce značek Google.

FACEBOOK PIXEL

Tyto webové stránky využívají marketingové nástroje dostupné prostřednictvím Facebooku a také poskytované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. V rámci těchto nástrojů je cílena reklama na Facebooku. Činnosti v tomto ohledu jsou prováděny na základě oprávněného zájmu Správce v podobě marketingu vlastních produktů nebo služeb. Abychom mohli cílit na uživatele reklamami personalizovanými pro chování uživatelů na našich webových stránkách, implementovali jsme na našich stránkách Facebook Pixel, který automaticky shromažďuje informace o tom, jak uživatel tyto webové stránky používá, pokud jde o zobrazené stránky. Takto shromážděné informace se většinou přenášejí na server Facebooku ve Spojených státech a tam se ukládají.

Informace shromážděné službou Pixel Facebook jsou anonymní, to znamená, že nám neumožňují identifikovat vás. Víme pouze, jaké akce konkrétní uživatel na našich webových stránkách provádí. Vezměte prosím na vědomí, že Facebook může tyto informace kombinovat s dalšími informacemi o vás shromážděnými v rámci vašeho používání Facebooku a používat je pro své vlastní účely, včetně marketingu. Takové akce ze strany Facebooku již nejsou na nás a informace o nich můžete vyhledat přímo v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation Ze svého uživatelského účtu na Facebooku můžete také spravovat své soukromí nastavení.

PINTEREST TAG

Tento web používá značku Pinterest k přizpůsobení našich kampaní Pinterest uživatelům. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby se námi iniciované Pinterest reklamy zobrazovaly pouze uživatelům Pinterestu, kteří projevili zájem o naše nabídky, a zároveň zajistit, aby naše Pinterest reklamy odpovídaly zájmům dotyčného uživatele. To nám také umožňuje sledovat akce uživatelů Pinterestu poté, co viděli nebo klikli na některou z našich reklam Pinterestu. Podrobné informace jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu na následujícím odkazu: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

TAG TIKTOK

Tato webová stránka používá technologii společnosti TikTok, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko ("TikTok") k propagaci této webové stránky na platformě sociálních médií TikTok. To nám umožňuje zobrazovat personalizované reklamy ("reklamy TikTok"), když používáte TikTok. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti TikTok na následujícím odkazu: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy poskytované sociálními sítěmi, jako je Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest.

Facebook je služba sociální sítě nabízená společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Automaticky zpracované informace týkající se vaší aktivity a používání naší fanpage na Facebooku jsou obecně přenášeny a ukládány na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 v USA. Podrobné informace jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.

YouTube je služba sociální sítě nabízená společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Automaticky zpracované informace týkající se vaší aktivity a používání našeho profilu YouTube jsou obecně přenášeny a ukládány na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA. Podrobné informace jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

Pinterest je služba sociální sítě nabízená společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Automaticky zpracované informace týkající se vaší aktivity a používání našeho profilu na Pinterestu jsou obecně přenášeny a ukládány na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA.

Instagram je služba sociální sítě nabízená společností Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Podrobné informace jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů Instagramu.

§ 4 Správa souborů cookie

 1. Mechanismus fungování souborů cookie lze změnit správou rozsahu používání technologie souborů cookie a souhlasem uděleným v rámci nastavení na webových stránkách Internetového obchodu (v závislosti na nástrojích zavedených Správcem nebo změnou nastavení internetového prohlížeče). Pokud použijete nastavení svého webového prohlížeče, způsob odstranění souborů cookie se liší v závislosti na webovém prohlížeči, který používáte. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v prohlížečích v sekci nápovědy příslušného webového prohlížeče používaného Uživatelem. Pokud by však bylo používání souborů cookie pro návštěvníka Internetového obchodu z jakéhokoli důvodu nepříjemné, Správce vám připomíná, že se můžete odhlásit z používání souborů cookie a zabránit vašemu webovému prohlížeči v jejich ukládání.
 2. Během první návštěvy internetového obchodu https://jeger.pl si můžete nakonfigurovat své preference pro soubory cookie kliknutím na tlačítko ZMĚNIT NASTAVENÍ umístěné na banneru, které obsahuje informace o souborech cookie. Když kliknete na tlačítko ZMĚNIT NASTAVENÍ, budete přesměrováni na stránku, kde si můžete nakonfigurovat své osobní preference.
 3. V případě souborů cookie, jejichž účelem je usnadnit nebo zlepšit používání webových stránek internetového obchodu, může omezení jejich použití na daném zařízení ovlivnit správné fungování internetového obchodu. V některých případech může například zcela jistě bránit v používání webových stránek internetového obchodu.
Thumb image Large image
Počkejte

Počkejte