Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento dokument tvoří Zásady ochrany osobních údajů společnosti Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, které upřesňují zásady fungování Internetového obchodu a zásady týkající se zpracování osobních údajů.
 2. Pro zajištění integrity a důvěrnosti údajů zavedl Správce postupy umožňující přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k jimi vykonávaným úkolům. Správce pomocí organizačních a technických řešení zajišťuje, že veškeré operace s osobními údaji jsou evidovány a prováděny pouze oprávněnými osobami.
 3. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek společností Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob s ohledem na o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také jako GDPR.

§ 2 Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wroclaw – Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko), NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Správce údajů můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko).

§ 3 Účely, právní základ a doba uchovávání údajů

 1. Účely, právní základ a doba uchovávání osobních údajů:
  1. za účelem poskytování služby Účet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí době pro nároky,
  2. za účelem uzavírání a plnění kupních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě nároků,
  3. za účelem plnění daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou daňovými předpisy,
  4. za účelem plnění účetních povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), po dobu uchování uvedenou v účetních předpisech,
  5. za účelem posouzení stížností týkajících se služeb poskytovaných elektronicky (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu nezbytně nutnou k posouzení stížnosti a poté po dobu odpovídající promlčecí lhůtě reklamací,
  6. za účelem uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům, což představuje oprávněný zájem správce, (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), po dobu odpovídající promlčecí době nároků.
 2. Správce údajů může zpracovávat tyto osobní údaje:
  1. za účelem poskytování služby Účet je zpracovávána e-mailová adresa,
  2. za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno podnikatele, číslo NIP, číslo bankovního účtu,
  3. za účelem plnění daňových povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  4. za účelem plnění účetních povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  5. za účelem vyřízení reklamací jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  6. za účelem určení, uplatňování nebo obhajoby nároků je rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

§ 4 Příjemci údajů

 1. Správce nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, s výjimkou:
  1. kurýrní společnosti provádějící zásilky jménem Správce,
  2. banky, pokud je nutné provést vypořádání,
  3. subjekty zpracovávající elektronické platby,
  4. pověřené státní orgány, zejména Policie, státní zastupitelství, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, prezident Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.
 2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím Správce údajů v marketingových kampaních. Správce údajů v rámci svých marketingových aktivit využívá služeb třetích stran, které v Internetovém obchodě využívají cookies nebo obdobné technologie. Katalog těchto subjektů je podrobně uveden v § 4 Zásad cookies.
 3. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny subjektům zpracovávajícím jménem a jménem Správce, a to na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem poskytování služeb Správci uvedených ve smlouvě, např. jako IT služby, hostingové služby a právní služby.

§ 5 Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup k vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  2. získat kopie údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR),
  3. na opravu (čl. 16 GDPR),
  4. k výmazu údajů (čl. 17 GDPR),
  5. omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR),
  6. k předání údajů – k získání osobních údajů, které se jí týkají, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, které poskytl správci, a požadovat předání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním obsažené a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem (čl. 20 GDPR),
  7. vznést námitku – vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování (čl. 21 GDPR),
  8. souhlas kdykoli a bez udání důvodů odvolat, pokud dotčená osoba souhlasila se zpracováním osobních údajů.
 2. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce pomocí poskytnutých kontaktních údajů a sdělit mu, jaké právo chce uplatnit a v jakém rozsahu. Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko) nebo e-mailem: cesko@jeger.com
 3. Pokud Správce údajů po obdržení žádosti nebude schopen na základě podaného oznámení zjistit obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost, vyzve Správce osobu podávající žádost o poskytnutí dodatečných informací.
 4. Odpověď na oznámení bude poskytnuta do jednoho měsíce ode dne jeho obdržení. Bude-li nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Správce informovat osobu podávající žádost o důvodech tohoto prodloužení. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána, a v případě písemných žádostí bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou podávající žádost, pokud nebude obsah aplikace označuje přání dostávat zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.

§ 6 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

§ 7 Informace o požadavku/dobrovolnosti poskytnutí údajů

 1. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné. Údaje je nutné poskytnout v následujících případech:
  1. uzavření a plnění kupní smlouvy, neposkytnutí osobních údajů nutných k uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek nemožnost takovou smlouvu uzavřít,
  2. registraci Účtu v Obchodě, neposkytnutí osobních údajů uvedených v registračním formuláři Účtu zabrání registraci a vytvoření Účtu,
  3. z důvodu zákonných povinností správce, přičemž takovou povinností je zpracování osobních údajů pro účely plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetní evidence. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.

§ 8 Předávání údajů do třetích zemí
(mimo Evropský hospodářský prostor)

Správce údajů s využitím nástrojů podporujících jeho aktuální činnost, poskytovaných např. společností Google, může předávat osobní údaje do země mimo Evropský hospodářský prostor, ve které s ním spolupracující subjekt udržuje nástroje pro zpracování osobních údajů ve spolupráci s Údaji Ovladač. V takové situaci se uplatňují mechanismy souladu stanovené v GDPR, včetně standardních smluvních doložek specifikovaných Komisí Evropské unie.

Zásady souborů cookie

§ 1 Soubory cookie

 1. Internetový obchod využívá mechanismus cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které ICT ​​systém ukládá do ICT systému Uživatele (na počítači, telefonu, tabletu) při procházení Internetového obchodu a umožňují následnou identifikaci Uživatele v případě opětovného připojení na stránky Obchodu z zařízení (např. počítač, telefon, tablet), na kterém byly uloženy. Tyto soubory jsou určeny k zajištění správného fungování obchodu.
 2. Každá osoba navštěvující Internetový obchod si může vybrat rozsah použití technologie souborů cookie a poté vyjádřit příslušný souhlas. V závislosti na zvoleném rozsahu použití mechanismu souborů cookie mohou být shromažďovány údaje o návštěvníkovi, například jak používá webovou stránku internetového obchodu.
 3. Cookies používané v Internetovém obchodě nejsou škodlivé ani pro návštěvníka, ani pro koncové zařízení, které návštěvník používá.

§ 2 Typy používaných souborů cookies

 1. Internetový obchod používá dva typy souborů cookie:
  1. cookies pro sezení – jsou uloženy na zařízení Uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale smazány z paměti zařízení. Mechanismus cookies relace neumožňuje stahování jakýchkoli dat nebo důvěrných informací ze zařízení Uživatele,
  2. trvalé cookies – jsou uloženy na zařízení Uživatele a zůstávají zde, dokud nejsou smazány. Ukončením dané relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje stahování jakýchkoli dat nebo důvěrných informací ze zařízení Uživatele.
 2. Internetový obchod používá vzhledem k účelu jejich použití následující soubory cookie:
  1. nezbytné – umožnění řádného fungování webových stránek internetového obchodu,
  2. statistické – umožňuje shromažďování informací o používání našeho internetového obchodu pro statistické a analytické účely. Tyto informace nám umožňují vylepšovat webové stránky internetového obchodu,
  3. marketingové – umožňují přizpůsobení reklamního obsahu zobrazovaného na našich webových stránkách potřebám Uživatele, jakož i přizpůsobení reklamního obsahu potřebám Uživatele a realizaci vyhrazených propagací v souladu s preferencemi Uživatele.

§ 3 Právní základ pro používání cookies

Právním základem pro používání statistických marketingových cookies je souhlas osoby vyjádřený v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR. Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, tedy když Správce zpracovává údaje osoby za účelem poskytování služeb při uzavírání nebo plnění smlouvy.

§ 4 Správa souborů cookie

 1. Mechanismus fungování cookies lze změnit správou rozsahu používání technologie cookies a souhlasem vyjádřeným v nastavení na stránkách Internetového obchodu (v závislosti na nástrojích zavedených Správcem nebo změnou nastavení webového prohlížeče). Při použití nastavení webového prohlížeče se způsob mazání cookies liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici ve webových prohlížečích v sekci nápovědy daného Uživatelem používaného webového prohlížeče. Pokud je však používání cookies pro návštěvníka Internetového obchodu z jakéhokoli důvodu nepohodlné, Správce Vám připomíná, že se můžete odhlásit z používání cookies a zabránit Vašemu webovému prohlížeči v jejich ukládání.
 2. Při první návštěvě webové stránky internetového obchodu https://stage.jeger.com/cz předvolby souborů cookie můžete nakonfigurovat výběrem příslušných souborů cookie umístěných na banneru obsahujícím informace o souborech cookie. Po výběru cookies potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko "Potvrdit výběr".
 3. V případě souborů cookie, jejichž účelem je usnadnit nebo zlepšit používání webových stránek Internetového obchodu, může omezení jejich použití na daném zařízení ovlivnit správné fungování Internetového obchodu. V některých případech to může například výrazně ztížit používání webových stránek internetového obchodu.
Thumb image Large image
Počkejte

Počkejte